Корисничко име Лозинка Пријави се

Aкцијата ги опфаќа уплатените тикети во периодот од 08.02.2019 до 28.03.2019 год.

Број на натпревари (со коеф. поголем или еднаков на 1.45 / 1.35 СЛ клуб)Екстра добивка
7 натпревари5%
8 натпревари8%
9 натпревари16%
10 натпревари24%
11 натпревари32%
12 натпревари40%
13 натпревари48%
14 натпревари56%
15 натпревари64%
16 натпревари72%
17 натпревари80%
18 натпревари88%
19 натпревари96%
20 натпревари100%
21-25 натпревари200%
26-30 натпревари250%
31-35 натпревари300%
36-40 натпревари400%

- Акцијата важи за тикетите на кои се одиграни 7 или повеќе натпревари.
- Акцијата важи само за несистемски тикети (со една комбинација).
- Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1.35 за тикетите регистрирани во SL Клуб, или со коефициент поголем или еднаков на 1.45 за останатите тикети.
- Натпревар за којшто ќе се пресмета коефициент 1 се поништува при пресметката на процентот на екстра добивката.
- Во пресметката влегуваат и натпреварите од понудата „Супер тип“ и истите се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.