Корисничко име Лозинка Пријави се
  • БОЈА:

Играј за максимум - до 1005%

Aкцијата ги опфаќа тикетите уплатени во периодот: 02.11 - 10.12.2018 год.
Број на натпревари (со коеф. поголем или еднаков на 1.40 / 1.35 СЛ клуб)Екстра добивка
7 натпревари8%
8 натпревари10%
9 натпревари15%
10 натпревари20%
11 натпревари25%
12 натпревари30%
13 натпревари35%
14 натпревари40%
15 натпревари50%
16 натпревари60%
17 натпревари70%
18 натпревари80%
19 натпревари90%
20 натпревари100%
21-30 натпревари200%
31-35 натпревари500%
36-40 натпревари1005%

- Акцијата важи за тикетите на кои се одиграни 7 или повеќе натпревари.
- Акцијата важи само за несистемски тикети (со една комбинација).
- Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1.35 за тикетите регистрирани во SL Клуб, или со коефициент поголем или еднаков на 1.40 за останатите тикети.
- Натпревар за којшто ќе се пресмета коефициент 1 се поништува при пресметката на процентот на екстра добивката.
- Во пресметката влегуваат и натпреварите од понудата „Супер тип“ и истите се бројат при одредување на процентот на екстра добивка.